روز جهانی نور

سومین سالروز جهانی نور را گرامی می داریم. به دلیل شیوع ویروس کرونا، متاسفانه امسال نمیتوانیم همچون دو سال گذشته در کنار یکدیگر ، این روز جهانی را جشن بگیریم. اما همگام با سراسر دنیا در روزهای آینده آن را پاس خواهیم داشت.