ویژگی های دیالوکس 9.1

 1. روش جدید جانمای چراغ ها و ابجت ها
  • جانمایی بر اساس فاصله
  • جانمایی براساس تعداد
 2. سه راه برای جانمایی اولین چراغ و اخرین چراغ در دسترس قرار گرفته است:
  • قرار گرفتن نصف فاصله لبه فیلد (زمینه) تا اولین چراغ برای توزیع متقارن درون فیلد
  • قرار گرفتن اولین چراغ در لبه فیلد
  • قرار گرفتن اولین چراغ در وسط لبه فیلد
 3. امکان تغییر و تنظیم تمام پارامترهای فیلد قبل، در حین و بعد از ترسیم
 4. اندازه (field arrangement) فیلد، فاصله بین چراغ ها، زاویه ها به طور مستقیم در Auto CAD  نمایش داده می شود.
 5. اندازه گیری فاصله لامپ ها از لبه چراغ تا لبه چراغ و یا از مرکز چراغ به مرکز چراغ انجام می شود.
 6. تمام خطوط راهنما را می توان به صورت دستی تنظیم و با شرایط طرح سازگار کرد و می توان خطوط به صورت جداگانه و یا به صورت شبکه در موقعیت ثابت کرد.
 7. بعد از ترسیم (field arrangement) زمینه، هم ترازی زمینه به صورت خودکار تعیین می شود.
 8. در هنگام طراحی، پیش نمایشی از جانمایی چراغ ها و خطوط راهنما نمایش داده می شود.
 9. خطوط راهنما اکنون به صورت جداگانه فعال می شوند ، به طوری که دیگر اشتباه با چند ضلعی زمینه امکان پذیر نیست.
 10. علاوه بر این ، خطوط راهنما اکنون می توانند در Auto CAD قرار بگیرند. با این کار می توانید چراغ ها را روی هر لبه یا خطی تراز کنید.
 11. ویرایش چندین زمینه (field arrangement) به صورت همزمان، به عنوان مثال تغییر همزمان فاصله چراغ در چندین موقعیت از پروژه